Särskilda villkor för digitala kvitton

Gäller fr.o.m. 2020-09-25 och tills vidare.
Se tidigare versioner längst ner på sidan.

1. Allmänt om tjänsten

Dessa särskilda villkor (”Villkoren”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”) tillhandahåller en tjänst för dig som privatanvändare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att ta emot och hantera digitala kvitton (“Digitala Kvitton”) från företag, organisationer och andra som har valt att ansluta sig till Kivra (“Kvittoutställare”).

För att få tillgång till tjänsten för Digitala Kvitton behöver Du acceptera dessa Villkor. Villkoren gäller såsom särskilda villkor i tillägg till Kivras Allmänna Villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Om inte annat framgår av dessa Villkor ska vad som sägs om E-försändelser i de Allmänna villkoren även vara tillämpligt på Digitala Kvitton och vad som sägs om Avsändare ska även vara tillämpligt på Kvittoutställare. Villkoren gäller när du använder tjänsten för Digitala Kvitton.Tjänsten för Digitala Kvitton är inte tillgänglig för Företagsanvändare.

De Digitala Kvitton som Du tar emot i Din digitala brevlåda i Kivra är att se som originalkvitto enligt bokföringslagen (1999:1078) och genom att ställa ut ett Digitalt Kvitto uppfyller Kvittoutställaren sina skyldigheter att ställa ut ett kvitto enligt lagen om kassaregister (2007:592). Vilka funktioner som från tid till annan kan utnyttjas via tjänsten för Digitala Kvitton kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Kivra förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra tjänstens utformning, tekniska funktioner, system och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för tjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av tjänsten.

2. Användning av tjänsten

Tjänsten för Digitala Kvitton tillhandahålls i inloggat läge i Din digitala brevlåda hos Kivra. För att använda tjänsten krävs alltså inloggning till Ditt konto hos Kivra. Om Du har aktiverat pushnotiser för Kivras app kan Du även få direkt åtkomst till Dina Digitala Kvitton via den pushnotis som skickas ut i samband med att ett Digitalt Kvitto levereras till Din digitala brevlåda. Denna funktion förutsätter att Du har loggat in via appen inom de senaste trettio (30) dagarna. Funktionen går att inaktivera under inställningar i tjänsten. Om Du inaktiverar funktionen krävs inloggning för att få åtkomst till Dina Digitala Kvitton via kommande pushnotiser.

När Du är ansluten till tjänsten kommer Du automatiskt att kunna ta emot Digitala Kvitton från de Kvittoutställare som från tid till annan är anslutna till Kivra. Du kan när som helst anmäla till Kivra att Du inte längre önskar ta emot Digitala Kvitton från en eller flera Kvittoutställare eller välja att helt avsluta tjänsten för Digitala Kvitton. Om Du väljer att avsluta tjänsten för Digitala Kvitton, eller ställa av en Kvittoutställare, kommer de Digitala Kvitton som redan levererats till din digitala brevlåda att finnas kvar.

Utöver vad som sägs i de Allmänna villkoren om lagring så lagras Digitala Kvitton i Din digitala brevlåda i åtta (8) år. Innan de åtta åren löper ut kommer du även erbjudas möjligheten att välja en förlängd lagringstid genom inställningar i tjänsten.

Via tjänsten för Digitala Kvitton kan Du hantera Dina Digitala Kvitton i enlighet med den funktionalitet som från tid till annan erbjuds i tjänsten. Du kan bland annat välja att skicka Digitala Kvitton vidare till ett eller flera system för utläggshantering som Du använder och som är anslutna till Kivra (“Utläggshanteringssystem”). En kopia av det Digitala Kvittot kommer då att sparas i Din digitala brevlåda medan originalkvittot skickas till Utläggshanteringssystemet.

Vad som sägs i de Allmänna villkoren om möjligheten för en Användare att dela sin digitala brevlåda med en annan Användare är inte tillämpligt på Digitala Kvitton. Användaren kan dock välja att dela en kopia av ett Digitalt Kvitto utan uppgifter om belopp (“Gåvokvitto”) med en annan Användare.

3. Priser och avgifter

Tjänsten för Digitala Kvitton tillhandahålls utan kostnad för Användare.

4. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla tjänsten för Digitala Kvitton till Dig behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig i enlighet med informationen om Kivras behandling av personuppgifter som Du hittar här: Behandling av personuppgifter. Du kan känna dig trygg med att Kivra alltid tar största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg. Kivra bereder sig inte tillgång till innehållet i de Digitala Kvitton som förmedlas till Dig och säljer inte informationen vidare till någon tredje part.

Äldre versioner