Särskilda villkor för Kivra+

Gäller fr.o.m. 2018-05-25 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa särskilda villkor för Kivra Plus (”Plus-tjänsten/Kivra+”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917–3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”) tillhandahåller aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) (”Användare”) digitala tjänster med en digital brevlåda för att bl.a. ta emot, hantera, överföra och lagra elektroniska meddelanden och försändelser (”Tjänsten”) och utgör tillsammans med de Allmänna Villkoren för Tjänsten ett avtal (”Avtalet”) som gäller mellan Kivra och Användaren när Kivra tillhandahåller Plus-tjänsten till en Användare.

Alla definitioner som återfinns i de Allmänna Villkoren för Tjänsten ska, om inte annat framgår av dessa särskilda villkor, ha samma innebörd i dessa särskilda villkor. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa särskilda villkor och de Allmänna Villkoren för Tjänsten ska bestämmelserna i dessa särskilda villkor alltid äga företräde. Plus-tjänsten är en Tilläggstjänst, såsom definierad i de Allmänna Villkoren för Tjänsten, som erbjuds mot en avgift. Användaren väljer frivilligt om Plus-tjänsten ska läggas till Tjänsten eller inte.

För att få tillgång till Plus-tjänsten måste Användaren acceptera Avtalet inklusive dessa särskilda villkor. Avtalet gäller mellan Användaren och Kivra när Användaren aktiverar Plus-tjänsten.

Genom ingåendet av Avtalet ger Användaren fullmakt till Kivra att hantera Plus-tjänsten på det sätt som Kivra finner lämpligt och ändamålsenligt, utan att Kivra behöver inhämta godkännande i förväg från Användaren i varje enskilt fall.

2. Plus-tjänsten

Plus-tjänsten innebär att Användaren tilldelas en unik fysisk postadress (”Kivra-adress”) enligt följande: ”Exempel AB, Kivra ID (= Exempelföretagets org. nr.), 106 31 Stockholm”. Användaren kan efter tilldelande av Kivra-adressen meddela adressändringen till Kivra-adressen till sina leverantörer, partners och andra som skickar fysiska försändelser till Användaren (”Plusavsändare”). Oavsett hur Användaren väljer att göra är det Användarens ansvar att meddela eventuell adressändring och/eller den nya Kivra-adressen till varje Plusavsändare enskilt och/eller genom ändring av Användarens registrerade adress hos Bolagsverket. Fysiska försändelser som skickas av Plusavsändare till Kivra-adressen kommer, under de förutsättningar som anges under punkt 5 nedan, att öppnas, skannas och därefter levereras digitalt av Kivra till Användarens Kivra-brevlåda i form av E-försändelser. Originalkopian av den fysiska försändelsen kommer att arkiveras hos en av Kivra utsedd tredje part.

Kivra har rätt att anlita underleverantörer för tillhandahållandet av Plus-tjänsten, och därvid ge underleverantörerna tillgång till de uppgifter som Användaren lämnat till Kivra. Alla referenser till Kivra i dessa särskilda villkor kan, beroende på sammanhanget, inbegripa av Kivra utsedd(a) underleverantör(er).

En mer detaljerad beskrivning av Plus-tjänsten och dess omfattning och funktioner finns under punkt 5 nedan samt på https://kivra.se/foretag/ta-emot/vara-tjanster/foretagsbrevlada.

3. Aktivering av Plus-tjänsten

Enligt de Allmänna Villkoren för Tjänsten kan ansökan om Tjänsten endast göras av Användarens behöriga firmatecknare i enlighet med firmateckningsrätt registrerad hos Bolagsverket.

För aktivering av Plus-tjänsten krävs tillgång till en digital Kivra företagsbrevlåda (”Kivra-brevlåda”), Mobilt BankID samt fungerande Internetanslutning. Om Användaren inte redan har tillgång till en Kivra-brevlåda krävs att firmatecknare för Användaren tecknar sig för Tjänsten som privatanvändare, därefter kan Användaren registrera en Kivra-brevlåda.

Aktivering av Plus-tjänsten sker genom behörig representant för Användare efter inloggning med Mobilt BankID på Kivras hemsida, genom att denne:

 • Fyller i erforderliga uppgifter för Användaren;
 • godkänner dessa särskilda villkor för Plus-tjänsten; samt
 • tillhandahåller ett av Kivra godkänt betalningsalternativ.

4. Nya funktioner i Plus-tjänsten

Kivra kan komma att lansera nya funktioner i Plus-tjänsten. Kivra informerar Användaren via Tjänsten när nya funktioner introduceras. Användare får automatiskt tillgång till nya funktioner som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. Om nya funktioner erbjuds mot en avgift eller kräver Användarens samtycke väljer Användaren själv huruvida dessa ska läggas till den befintliga Plus-tjänsten eller inte.

5. Omfattning av Plus-tjänsten

5.1 E-försändelser

Kivra förbinder sig att, inom två (2) arbetsdagar från det att den fysiska försändelsen levererats till Kivra-adressen, leverera denna digitalt till Användaren genom en E-försändelse till Användarens Kivra-brevlåda. En E-försändelse anses ha kommit Användaren tillhanda när E-försändelsen gjorts tillgänglig för Användaren i Användarens Kivra-brevlåda. I samband med leveransen ska Kivra underrätta Användaren om att ny E-försändelse har levererats till Kivra-brevlådan genom att skicka ett e-postmeddelande till de e-postadresser som finns registrerade i Användarens Kivra-brevlåda alternativt genom andra för Användaren tillgängliga kanaler såsom push-notiser.

5.2 Originalförsändelser

Fysiska försändelser som har blivit digitalt levererade till Användaren kommer att arkiveras av Kivra under sju (7) år från det datum försändelsen anlände till Kivra-adressen eller så länge Användarens företagsbrevlåda är aktiv. Användaren har möjlighet att, så länge försändelsen är arkiverad, begära att den fysiska försändelsen i original (”Originalförsändelser”) skickas till Användarens angivna leveransadress mot den avgift som framgår av Prislistan (se avsnitt 6 nedan). Kivra ska inom två (2) arbetsdagar från det att begäran inkom tillse att Originalförsändelsen avsänds till Användarens angivna leveransadress. Leverans av Originalförsändelser sker genom ordinarie posttjänst.

5.3 Oskannbara försändelser

Fysiska försändelser som inte, enligt Kivras bedömning, är möjliga att skanna, inbegripet men inte uteslutande paket, betalkort, rekommenderade brev och andra försändelser i udda format eller som måste uthämtas personligen av mottagaren (”Oskanningsbara försändelser”) kommer inte att skannas och arkiveras i samband med leverans till Kivra-adressen. Kivra ska i stället, mot den avgift som anges i Prislistan (se avsnitt 6 nedan), inom två (2) arbetsdagar från det att den Oskanningsbara försändelsen levererades till Kivra-adressen tillse att den Oskanningsbara försändelsen avsänds till Användarens angivna leveransadress i Sverige. Leveransen av Oskanningsbara försändelser sker genom ordinarie posttjänst alternativt med budtjänst om försändelsen överstiger en vikt om 20 kg.

5.4 Marknadsföringsmaterial

Fysiska försändelser som Kivra ensidigt bedömer utgöra marknadsföring och annat material av liknande karaktär, inbegripet men inte uteslutande broschyrer, reklamblad och tidningar (”Marknadsföring”), kommer inte att skannas eller arkiveras i samband med leverans till Kivra-adressen. Kivra förbehåller sig rätten att, utan att först inhämta godkännande från Användaren, förstöra sådant material som enligt Kivras ensidiga bedömning utgör Marknadsföring och Användaren ger härmed sitt godkännande till att Kivra förstör sådan Marknadsföring. Kivra kan inte göras ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som Användaren lider till följd av förstörelse av material som Kivra har bedömt utgöra Marknadsföring.

5.5 Mottagare saknas

Fysiska försändelser som levereras till Kivra där mottagaren efter en okulär granskning av Kivra inte går att utläsa kommer att sändas åter till avsändaren. Om sådan fysisk försändelse saknar avsändare eller avsändaren inte går att utläsa ska Kivra återlämna försändelsen till den postoperatör som levererat den fysiska försändelsen till Kivra. Sådan postoperatör ansvarar för att hantera försändelsen i enlighet med postlagens regler om obeställbara brev.

5.6 Fysiska försändelsers innehåll

Kivra ansvarar inte för innehållet eller fel och brister i fysiska försändelser som vidaresänds till Användaren genom E-försändelser, Oskanningsbara försändelser eller Originalförsändelser och ska inte på något sätt hållas ansvarig för eventuell skada som uppstår för Användaren till följd av de fysiska försändelsernas innehåll eller fel och brister i innehållet som uppkommit innan de fysiska försändelserna levererades till Kivra-adressen.

6. Pris och betalning

En aktuell prislista (”Prislistan”) för Plus-tjänsten och de olika funktionerna som tillhandahålls via Plus-tjänsten finns tillgänglig här.

Följande avgifter för Plus-tjänsten debiteras Användaren enligt Prislistan:

 • Fast månadsavgift;
 • skanning;
 • leverans av Originalförsändelser;
 • leverans av Oskanningsbara försändelser; och
 • adressändring

Användaren erlägger betalning för Plus-tjänsten genom att det i Tjänsten registrerade betalningsalternativet debiteras månatligen. Den fasta månadsavgiften debiteras i förskott. Övriga avgifter debiteras i efterskott.

7. Användarens skyldigheter

Användaren ska tillse att:

 • det alltid finns registrerat ett aktivt betalningsalternativ för erläggande av betalning för Plus-tjänsten;
 • det alltid finns en aktuell fysisk leveransadress registrerad i Plus-tjänsten till vilken Kivra kan leverera Oskanningsbara försändelser och Originalförsändelser;
 • meddela sin Kivra-adress till Plusavsändare; användaren har även möjlighet att adressändra sin utdelningsadress hos Bolagsverket till sin Kivra-adress (för mer information se “Bolagsverket - adressändring för aktiebolag”).
 • om Användaren är medveten om att Plusavsändare kommer att skicka en Oskanningsbar försändelse till Kivra-adressen, i varje enskilt fall innan sådan försändelse avsänds från Plusavsändaren, meddela sådan Plusavsändare att den Oskanningsbara försändelsen ska levereras till annan adress än Kivra-adressen (till exempel Användarens angivna leveransadress);
 • vid uppsägning av Plus-tjänsten, tillse att adressändring sker hos Bolagsverket samt meddela samtliga Plusavsändare om adressändringen med verkan senast från och med den dag Plus-tjänsten upphör att gälla; samt att
 • vid varje tidpunkt ha en e-postadress som är aktiv där Kivra kan nå Användaren. Det är sedan Användarens ansvar att själv ta del av post som inkommer till dennes företagsbrevlåda.

8. Avslutande av Plus-tjänsten

Utöver, och med ändring av vad som anges i de Allmänna Villkoren för Tjänsten om avslutande av Tjänsten, gäller följande för avslutande av Plus-tjänsten.

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till Kivra att Användaren önskar avsluta Plus-tjänsten. Användarens uppsägningstid för Plus-tjänsten och Tjänsten är 90 dagar när Användaren har aktiverat Plus-tjänsten. Uppsägningstiden för Tjänsten och Plus-tjänsten räknas från den dag då uppsägningen kommer Kivra tillhanda. Om Användaren endast önskar säga upp Plus-tjänsten men behålla Tjänsten gäller efter uppsägningstiden om 90 dagar de uppsägningstider för Tjänsten som anges i de Allmänna Villkoren för Tjänsten.

Om Användaren, trots två påminnelser, inte erlägger betalning för Plus-tjänsten upphör Avtalet automatiskt att gälla 90 dagar från den dag då betalningen förföll till betalning och Plus-tjänsten avslutas. Kivra har, när Avtalet sägs upp på grund av utebliven betalning, rätt att, utöver redan uppkomna avgifter och kostnader, tillsända Användaren en faktura för alla avgifter och kostnader för Plus-tjänsten som uppkommer under uppsägningstiden.

Kivra ska under uppsägningstiden leverera Plus-tjänsten i enlighet med Avtalet. Oskanningsbara försändelser till Användare kommer under uppsägningstiden att levereras i enlighet med bestämmelserna om Oskanningsbara försändelser i punkt 5 och debiteras enligt gällande prislista.

Oskanningsbara försändelser till en Användare som trots två påminnelser inte har betalat för Plus-tjänsten kommer dock att sändas åter till avsändaren. Om sådan fysisk försändelse saknar avsändare eller avsändaren inte går att utläsa ska Kivra återlämna försändelsen till den postoperatör som levererat den fysiska försändelsen till Kivra. Sådan postoperatör ansvarar för att hantera försändelsen i enlighet med postlagens regler om obeställbara brev.

Användaren har möjlighet att återaktivera Plus-tjänsten under uppsägningstiden. Om uppsägningen har skett av Användaren ska Användaren vid återaktivering åter registrera ett aktivt betalningsalternativ i Tjänsten. Efter återaktivering gäller de uppsägningstider som framgår av denna punkt 8.

Uppsägning från Användarens sida på grund att Användare inte godkänner ändringar och tillägg till Plus-tjänsten ska ske i enlighet med denna punkt 8 och inte i enlighet med skrivningarna i de Allmänna Villkoren för Tjänsten.

9. Efter avslutande av Plus-tjänsten

När uppsägningstiden är över kommer inga fysiska leveranser eller E-försändelser att skickas till Användaren via Plus-tjänsten.

Användaren är ensam ansvarig för att adressändring sker till Plus-avsändare innan uppsägningstidens slut i enlighet med vad som framgår av punkt 7.5 ovan.

Kivra förbehåller sig rätten att efter att uppsägningstiden har löpt ut, utan att först inhämta godkännande från Användaren, meddela relevanta postoperatörer att Användaren är avflyttad från Kivra-adressen och att eventuella brev till Användaren adresserade till Kivra-adressen är obeställbara. Kivra förbehåller sig även rätten att efter uppsägningstiden inte ta emot paket och andra försändelser adresserade till Kivra-adressen som inte kan hanteras som obeställbara brev.

Eventuella försändelser som levereras till Kivra-adressen efter uppsägningstiden kommer att behöva destrueras. Som anges ovan (punkt 7.5) är det därför av yttersta vikt att Användaren adressändrar i relation till Plus-avsändare innan uppsägningstiden är slut. Kivra kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada som detta förfarande kan komma att innebära för Användaren.