Behöver du hjälp?

Personuppgifter

Den här informationstexten är i första hand framtagen för fyra kategorier av personer som Kivra behandlar personuppgifter om, nämligen för: (1) Användare, (2) Besökare, (3) B2B (Avsändare, partners, potentiella avsändare mfl) och (4) Jobbsökande. För att underlätta för dig som vill läsa om Kivras behandling av personuppgifter har informationstexten delats upp och anpassats för dessa olika kategorier av personer, se de fyra olika informationsrutorna nedan. Informationen består av klickbara rubriker så att du enkelt kan välja vilka delar som du är mest intresserad av och börja läsa direkt om dessa. Kivra hoppas givetvis att du läser all information och att den ger svar på alla dina funderingar. Om inte är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till privacy@kivra.com.

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress och kontonummer.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs här är:
Kivra Sverige AB (org. nr. 556917-3544)
Vattugatan 17,111 52 Stockholm, Sverige
Mail: privacy@kivra.com

Kivras dataskyddsteam & DPO?

Alla Kivras anställda har grundläggande kunskaper om dataskydd och vi har ett dedikerat dataskyddsteam som särskilt fokuserar på att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Kivra har även ett externt Dataskyddsombud (DPO) som kontrollerar att vi följer dataskyddsförordningen. Kivras DPO heter Sofia Bruno (advokat på Gro Advokatbyrå). Kivras dataskyddsteam och DPO kan nås via mail: privacy@kivra.com. Om du vill ha direktkontakt med DPO, vänligen skriv “DPO” i ämnesraden.

Vilka är dina rättigheter?

Du är alltid välkommen att kontakta Kivra per mail: privacy@kivra.com eller telefon: 077-045 70 00 vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen är gratis och du kan själv enkelt ta fram ett registerutdrag i inloggat läge i Kivra. Om du föredrar att få informationen på annat sätt kommer den skickas krypterat via e-post eller till din folkbokföringsadress utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar har vi en skyldighet att motivera det för dig.
  • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller icke-kompletta har du rätt att begära att vi korrigerar det. Enklast gör du det själv inloggad i Kivra under inställningar.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för Kivra – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se här avsnittet angående lagring). Kivra behandlar inte dina personuppgifter med stöd av ett samtycke och du kan därför inte begära radering genom att återkalla ditt samtycke. Om du vill att dina uppgifter raderas behöver du först avsluta ditt konto hos Kivra. Kivra kommer därefter att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort, inom de tidsramar som framgår ovan. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att spärra så att de endast kan användas för sådana specifika syften.
  • Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter . Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
  • Rätt att få ut uppgifter i maskinläsbart format. Du har rätt att få ut de personuppgifter som Kivra behandlar om dig i maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Kivra, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis ske om en användare av Kivra vill byta till en annan tjänst liknande Kivras.
  • Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Vart vänder du dig om du har klagomål?

Om du anser att Kivra behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss genom att skriva till privacy@kivra.com. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!